privacyverklaring - Delta Natuur

Ga naar de inhoud

privacyverklaring

Naturistenvereniging Delta-Natuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Postadres:   Delta Natuur
Zwaanweg 7
4371 NJ Koudekerke
+31 118 551957
Elektronisch adres: secretariaat@delta-natuur.nl
Adres website:        https://www.delta-natuur.nl

Persoonsgegevens
Naturistenvereniging Delta-Natuur verwerkt enkel persoonsgegevens van leden van de vereniging teneinde een doeltreffende ledenadministratie te kunnen voeren en contributies te kunnen innen. Daarvoor hebben we de volgende persoonsgegevens en andere persoonlijke gegevens nodig:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • lidmaatschapsnummer van de Naturisten Federatie Nederland
Omdat er sprake is van een koppeling van lidmaatschap van Naturistenvereniging Delta-Natuur enerzijds en de Naturisten Federatie Nederland anderzijds worden je gegevens met deze federatie gedeeld. Naturistenvereniging Delta-Natuur heeft daartoe een verwerkingsovereenkomst met de NFN afgesloten.
Voor een klantvriendelijke dienstverlening willen we beschikken over je telefoonnummer en/of je e-mailadres. In geval van calamiteiten (b.v. annulering zwemavond) kunnen we je dan waarschuwen. In geval van een leuke (verenigings)activiteit kan je daarvan in kennis worden gesteld. Deze gegevens (e-mailadres en telefoonnummer) worden vrijwillig door de leden aan de vereniging verstrekt. Indien verstrekt worden zij in het zelfde Excel-bestand vastgelegd als de bovengenoemde persoonlijke gegevens. Dit Excelbestand is tegen lezen en schrijven beveiligd met een wachtwoord wat enkel in het bezit is van de bestuursleden van Naturistenvereniging Delta-Natuur. Dit wachtwoord wordt elk kwartaal gewijzigd.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@delta-natuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Geautomatiseerde besluitvorming
Naturistenvereniging Delta-Natuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Naturistenvereniging Delta-Natuur) tussen zit.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Naturistenvereniging Delta-Natuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat de gegevens uit de ledenadministratie worden verwijderd bij het aflopen van de laatste lidmaatschapsperiode. Dus niet de datum van het opzeggen van het lidmaatschap, maar de datum waarop je lidmaatschap eindigt is bepalend voor het verwijderen/vernietigen van de persoonsgegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Naturistenvereniging Delta-Natuur deelt jouw persoonsgegevens alleen met de NFN vanwege het eerder genoemde gekoppelde lidmaatschap. Met de NFN sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Naturistenvereniging Delta-Natuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In voorkomende gevallen verstrekt Naturistenvereniging Delta-Natuur persoonsgegevens van leden enkel aan andere derden met nadrukkelijke toestemming van betrokkene en onder vermelding van het doel en om welke gegevens het precies gaat.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Naturistenvereniging Delta-Natuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De website www.delta-natuur is beveiligd met SSL (Secure Sockets Layer). Uitvoering en onderhoud van het SSL-certificaat wordt door de webhoster One.com gegarandeerd. De website heeft een secifiek deel wat enkel toegankelijk is voor leden van de vereniging. Leden dienen daarvoor zelf een wachtwoord aan te vragen. Een e-mailadres is hun gebruikersnaam.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Naturistenvereniging Delta-Natuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@delta-natuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Naturistenvereniging Delta-Natuur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Naturistenvereniging Delta-Natuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@delta-natuur.nl


Terug naar de inhoud